பாடம் 7: இயேசு சிலுவையில் நமக்காக என்ன செய்தார்? (பகுதி 2) | பிரிவு 2

இந்த பிரிவில், சுந்தர் மற்றும் ஷியாமலா, மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசுவைப் போல உங்களை மாற்றியமைப்பதை குறித்து மேலும் வேதப்பூர்வ நுண்ணறிவு மற்றும் நடைமுறை ஆலோசனைகளை வழங்குகிறார்கள்.

ஆடியோ பதிப்பு: