பாடம் 6: இயேசு சிலுவையில் நமக்காக என்ன செய்தார்? (பகுதி 1) | பிரிவு 1

இயேசு சிலுவையில் நமக்காக என்ன செய்தார் என்பதை விவரிப்பதற்கான மூன்று முக்கிய வார்த்தைகளான நீதியாக்கப்படுதல், மீட்பு மற்றும் கிருபாதாரபலி ஆகியவற்றை சுந்தர் இந்தப் பகுதியில் விளக்குகிறார்.

ஆடியோ பதிப்பு: