பாடம் 5: இயேசு தன்னை யார் என்று சொல்லிக் கொண்டார்? | பிரிவு 1

இந்த பிரிவில், சுந்தர் மற்றும் ஷியாமலா இயேசு , தனது பிறப்பு மற்றும் பாவங்களை மன்னிக்கும் வல்லமை குறித்து என்ன சொன்னார் என்பதை ஆராய்கிறார்கள்.

ஆடியோ பதிப்பு: