பாடம் 40: தம்மைப் பின்பற்றுபவர்களின் அன்பின் அடிப்படையிலான ஒற்றுமையே இயேசுவின் விருப்பம் (பகுதி 2) | பிரிவு 1

இந்தபிரிவில்,சுந்தர்மற்றும்ஷியாமலாஆகியோர்இயேசுவின்அதிர்ச்சியூட்டும்அறிக்கையைவிளக்குகிறார்கள்,அவர்விட்டுபோவதுநன்றாகஇருக்கும்.அவர்கள்இயேசுவின்கடைசிஜெபங்களில்ஒருபகுதியைஆராய்ந்து,இயேசுவைபின்பற்றுபவர்களுக்குள்அவருடையஅன்பின்அடிப்படையிலானஒற்றுமைகளைவெளிப்படுத்துகிறார்கள்.

ஆடியோ பதிப்பு: