பாடம் 40: தம்மைப் பின்பற்றுபவர்களின் அன்பின் அடிப்படையிலான ஒற்றுமையே இயேசுவின் விருப்பம் (பகுதி 2) | பிரிவு 2

இந்தபிரிவில்,சுந்தர்மற்றும்ஷியாமலாமற்றவிசுவாசிகளுக்குதேவனுடையஅன்பின்சாட்சியாகநம்அன்பைஎப்படிகாட்டுவதுஎன்பதைவிளக்குகிறார்கள்.நீங்கள்முரண்பாடுகளைசந்திக்கும்போதுஎன்னசெய்யவேண்டும்என்றும்,ஒப்புரவாக்குதலைதேடிக்கொள்ளதேவன்எப்படிஉங்களுக்குஉதவமுடியும்என்றும்அவர்கள்விவாதிக்கிறார்கள்.

ஆடியோ பதிப்பு: