பாடம் 4: இயேசுவை ஒரு தனிப்பட்ட விதத்தில் சந்திப்பது எப்படியாய் இருக்கும்? | பிரிவு 1

இயேசு எப்படி அநேக முறை தம் வழியை தாண்டி மா பாவிகளை சந்தித்து அவர்களை மீட்டெடுத்தார் என்பதை சுந்தர் மற்றும் ஷாமலா இந்த பகுதியில் விளக்குகிறார்கள்.

ஆடியோ பதிப்பு: