பாடம் 39: இயேசு, தம்மைப் பின்பற்றுபவர்களின் அன்பின் அடிப்படையிலான ஒற்றுமையை விரும்புகிறார் (பகுதி 1) | பிரிவு 2

இந்தபிரிவில்,சுந்தர்மற்றும்ஷியாமலாஅவர்கள்தொடர்ந்துஇயேசுவின்புதிதானஅன்பின்கட்டளைகளைஉருவாக்குகிறகூறுகளைபிரதிபலிக்கின்றார்கள்.அந்தகட்டளையைப்பின்பற்றுவதன்முக்கியத்துவத்தையும்,அதன்படிவாழதேவன்உங்களுக்குஎவ்வாறுஉதவுகிறார்என்பதையும்அவர்கள்விவாதிக்கிறார்கள்.

ஆடியோ பதிப்பு: