பாடம் 38: ஆவிக்குரிய யுத்தத்தில் என்னை நான் எப்படி ஈடுபடுத்திக் கொள்வது? | பிரிவு 1

இந்தபிரிவில்,சுந்தர்மற்றும்ஷ்யாமளாஅவர்கள்நம்ஆத்துமாக்களுக்குஎதிராகபோரிடும்மூன்றுபிரதானஎதிரிகளைகோடிட்டுகாட்டுவதோடு,அவைகளைநாம்எப்படிஅழிக்கமுயலவேண்டும்என்பதைவிளக்குகிறார்கள்.

ஆடியோ பதிப்பு: