பாடம் 38: ஆவிக்குரிய யுத்தத்தில் என்னை நான் எப்படி ஈடுபடுத்திக் கொள்வது? | பிரிவு 2

இந்தபிரிவில்,சுந்தர்மற்றும்ஷியாமலாஅவர்கள்,சாத்தானின்திட்டங்களுக்குஎதிராகநாம்உறுதியுடன்நிற்கவும்,மற்றவர்களைஅவனுடையஅடக்குமுறையிலிருந்துஎப்படிபாதுகாப்பதுஎன்பதுகுறித்தும்ஆராய்கிறார்கள்.

ஆடியோ பதிப்பு: