பாடம் 37: துன்பத்தின் மத்தியில் தேவனின் வல்லமையை அறிந்துக் கொள்ளுதல் | பிரிவு 1

இந்தபிரிவில்,சுந்தர்மற்றும்ஷியாமலாஆகியோர்இயேசுவைபின்பற்றுபவர்களாக,ஒருநிலையில்அல்லதுஏதாவதுஒருவிதத்தில்துன்புறுத்தலைஎதிர்கொள்ளநேரிடும் என்றுவிளக்குகிறார்கள்.இருப்பினும்,அப்படிப்பட்டகாலங்களில்ஆண்டவர்உங்களோடுஇருந்துஅவருடையசமாதானத்தையும்சந்தோஷத்தையும்தந்தருள்வார்என்றுவாக்குபண்ணியிருக்கிறார்.

ஆடியோ பதிப்பு: