பாடம் 37: துன்பத்தின் மத்தியில் தேவனின் வல்லமையை அறிந்துக் கொள்ளுதல் | பிரிவு 2

இந்தபிரிவில்,சுந்தர்மற்றும்ஷியாமலாஅவர்கள்,நம்முடையநித்தியத்தில்வெகுவாகதேவன்பலனளிப்பதாகவாக்குபண்ணியிருக்கிறார்என்றும்,பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குநீங்கள்ஜெபிக்கக்கூடியவழிகளையும்விவாதித்துஇருக்கிறார்கள்.

ஆடியோ பதிப்பு: