பாடம் 35: நாம் மரித்த பிறகு என்ன நடக்கும்? (பகுதி 2 – பரலோகம்) | பிரிவு 1

இந்தப் பகுதியில், சுந்தரும் ஷ்யாம்மலாவும், விசுவாசிகள் மரித்தபின்பு எங்கே செல்வார்கள் என்றும், உயிரோடு எழுப்பப்பட்டசரீரமானது எவ்வடிவில் இருக்கும் என்பதையும் விளக்கிக் கூறுகிறார்கள்.

ஆடியோ பதிப்பு: