பாடம் 32: பணம் குறித்து தேவன் என்ன சொல்கிறார் (பகுதி 2) | பிரிவு 1

இந்த பாகத்தில் சுந்தரும் ஷியாமளாவும்,மற்றவர்கள் மீது விளைவு உண்டாக்கவும், உங்களை சந்தோஷத்தால் நிரப்பவும்தேவன் எவ்வாறு நீங்கள் கொடுப்பதை பயன்படுத்துகிறார் என்று பகிருக்கிறார்கள்.

 

 

ஆடியோ பதிப்பு: