பாடம் 31: பணம் குறித்து தேவன் என்ன சொல்கிறார் (பகுதி 1) | பிரிவு 1

இந்த பாகத்தில் சுந்தரும் ஷியாமளாவும், தேவன் மட்டும் கொடுக்க முடிந்ததை நமக்குத் தருகிறேன் என்று வாக்குப்பண்ணுவதினால் பணம் எவ்வாறு பிரத்யேகமான எஜமானாக ஆக முடியும் என்பதை விளக்குகிறார்கள்.

 

 

ஆடியோ பதிப்பு: