பாடம் 30: என் வேலைக்காக தேவனுடைய சித்தம் என்ன? | பிரிவு 1

இந்தபிரிவில்,சுந்தர்மற்றும்ஷியாமலாஆகியோர்ஆண்டவர்எவ்வாறுநம்மைசிருஷ்டித்து,வேலையில்,வேலைசம்பந்தப்பட்டசிலஆபத்துகளைஎவ்வாறுசமாளிக்கஉதவுகிறார்என்பதுகுறித்துஆராய்கின்றனர்.

ஆடியோ பதிப்பு: