பாடம் 30: என் வேலைக்காக தேவனுடைய சித்தம் என்ன? | பிரிவு 2

இந்தபிரிவில்,சுந்தர்மற்றும்ஷியாமலாஅவர்கள்,உங்கள்வேலையைநீங்கள் விருப்பமில்லாமல் செய்கிறீர்கள் என்றால் என்னசெய்வதுஎன்பதுபற்றிமேலும்ஆலோசனைஅளிக்கவும்,ஓய்வின்முக்கியத்துவத்தைபற்றிவிவாதிக்கவும்இருக்கிறார்கள்.

ஆடியோ பதிப்பு: