பாடம் 29: உங்கள் பிள்ளைகளை வளர்ப்பதற்கு தேவனின் ஞானம் மற்றும் பெலன் | பிரிவு 2

இந்தப் பகுதியில், சுந்தரம் ஷ்யாம்மலாவும் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பதின் முக்கியத்துவத்தை குறித்து எடுத்துக்காட்டுகளோடு பேசுகிறார்கள்.

ஆடியோ பதிப்பு: