பாடம் 28: உங்கள் திருமணத்தை தேவன் எப்படி பலப்படுத்த முடியும்? | பிரிவு 1

இந்த பிரிவில், சுந்தர் மற்றும் ஷியாமலா திருமணம் செய்துகொள்வதற்கான தேவனின் அசல் வடிவமைப்பை ஆராய்கிறார்கள், பாவம் அதற்கு எவ்வாறு இடையூறக இருக்கிறது, உங்கள் திருமணத்தை மீட்டெடுக்க தேவன் எவ்வாறு உதவுகிறார்.

 

 

ஆடியோ பதிப்பு: