பாடம் 28: உங்கள் திருமணத்தை தேவன் எப்படி பலப்படுத்த முடியும்? | பிரிவு 2

இந்த பிரிவில், சுந்தர் மற்றும் ஷியாமலா அவர்கள் ஆராதனை மற்றும் ஓய்வெடுப்பதற்கு ஓய்வுநாளின் பயன்களை ஆலோசனைகளாக தம்பதிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லி வழங்குகிறார்கள்.

 

 

ஆடியோ பதிப்பு: