பாடம் 27: தனியாய் இருப்பவர்களுக்கான தேவ சித்தம் மற்றும் திருமணமானவர்களுக்கான தேவ சித்தம் | பிரிவு 2

இந்த பாகத்தில், சுந்தரும் ஷியாமளாவும் திருமணம் செய்ய தீர்மானித்தவர்களுக்கு தேவ சித்தம் என்னவென்று குறிப்பிடுகிறார்கள்

 

 

ஆடியோ பதிப்பு: