பாடம் 26: தேவன் உங்களுக்குக் கொடுத்திருக்கிற ஆவிக்குரிய வரங்களை கண்டு கொள்ளுங்கள் (பகுதி 3) | பிரிவு 2

இந்த பிரிவில், சுந்தர் மற்றும் ஷியாமலா அவர்கள் உங்கள் ஆவிக்குரிய வரத்தை எப்படி கண்டுபிடிப்பது மற்றும் வளர்வது பற்றிய நடைமுறை ஆலோசனையை வழங்குகிறார்கள்.

 

 

ஆடியோ பதிப்பு: