பாடம் 25: தேவன் உங்களுக்குக் கொடுத்திருக்கிற ஆவிக்குரிய வரங்களை கண்டு கொள்ளுங்கள் (பகுதி 2) | பிரிவு 1

இந்த பாகத்தில், சுந்தரும் ஷியாமளாவும் கீழ்க்கண்ட வரங்களை ஆராய்கிறார்கள்: ஞானம், அறிவு, கொடுப்பது, பகுத்துணர்வது மற்றும் இரக்கம்.

 

 

ஆடியோ பதிப்பு: