பாடம் 25: தேவன் உங்களுக்குக் கொடுத்திருக்கிற ஆவிக்குரிய வரங்களை கண்டு கொள்ளுங்கள்(பகுதி 2) | பிரிவு 2

இந்த பாகத்தில், சுந்தரும் ஷியாமளாவும் பின்வரும் ஆவிக்குரிய வரங்களை ஆராய்கிறார்கள்: உதவுதல், சேவை செய்தல், உபசரிப்பு, விசுவாசம், நிர்வாகம், தலைமைத்துவம், அற்புதங்கள், சுகமாக்குதல், அந்நிய பாஷை மற்றும் அர்த்தம் சொல்லுதல்

 

 

ஆடியோ பதிப்பு: