பாடம் 24: தேவன் உங்களுக்குக் கொடுத்திருக்கிற ஆவிக்குரிய வரங்களை கண்டு கொள்ளுங்கள் (பகுதி 1) | பிரிவு 1

இந்த பிரிவில், சுந்தர் மற்றும் ஷியாமலா பின்வரும் ஆவிக்குரிய வரங்களை ஆராய்கிறார்கள் : அப்போஸ்தல ஊழியம், மிஷனரி ஊழியம், தீர்க்கதரிசன ஊழியம், சுவிசேஷ ஊழியம்.

 

 

ஆடியோ பதிப்பு: