பாடம் 23: என் வாழ்க்கையில் தேவனுடைய சித்தத்தை நான் எப்படி அறிந்துக் கொள்வேன்? (பகுதி 2) | பிரிவு 2

இந்த பகுதியில் சுந்தரும் ஷியாமளாவும் தேவன் சூழ்நிலைகள் மற்றும் ஜெபத்தின் மூலமாகவும் எப்படி வழிநடத்துகிறார் என்பதை விளக்குகிறார்கள்

 

 

ஆடியோ பதிப்பு: