பாடம் 22: என் வாழ்விற்கான தேவ சித்தத்தை அறிந்து கொள்வது எப்படி? (பகுதி 1) | பிரிவு 1

இந்தப் பிரிவில், சுந்தரும் ஷாம்மலாவும் தேவ வார்த்தையின் மூலமாய், தேவ திட்டத்தை அறிந்துக்கொள்வதைப்பற்றி பேசப் போகிறார்கள்.

 

 

ஆடியோ பதிப்பு: