பாடம் 21: நான் கர்த்தருக்குள் தொடர்ந்து எப்படி வளர்வது? | பிரிவு 1

இந்த பிரிவில் சுந்தரும் ஷாமலாவும் “சுத்திகரிப்பு” என்ற பதத்தைப் பற்றியும், ஆவிக்குரிய நலனை காலநெருக்கடி நிறைந்த வாழ்க்கையில் எப்படி முன்னிறுத்தி செயல்படவேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள்.

 

 

ஆடியோ பதிப்பு: