பாடம் 20: தேவன் எப்படிப்பட்டவர்? (சர்வ வல்லமையுடையவரும் திரித்துவத்தின் தெய்வீக இயல்பு கொண்டவரும்) | பிரிவு 1

இந்த பிரிவில், சுந்தர் மற்றும் ஷியாமலா எல்லாவற்றையும் தேவன், தன் கட்டுப்பாட்டில் எல்லாவற்றையும் எப்படி வைத்திருக்கிறார் என்பதையும், இது நம் வாழ்க்கையில் நடைமுறை தாக்கங்களை எப்படி உண்டாக்குகிறது என்பதையும் ஆராய்கிறார்கள்.

 

 

ஆடியோ பதிப்பு: