பாடம் 20: தேவன் எப்படிப்பட்டவர்? (சர்வ வல்லமையுடையவரும் திரித்துவத்தின் தெய்வீக இயல்பு கொண்டவரும்) | பிரிவு 2

இந்த பிரிவில், சுந்தர் மற்றும் ஷியாமலா ஆகியோர் ஆண்டவர் எப்படி மூன்று தனித்தனி நபர்களாக இருக்கிறார் என்பதை விளக்குகிறார்கள்.

 

 

ஆடியோ பதிப்பு: