பாடம் 2: இயேசுவைப் பின்பற்றுவது எதை அர்த்தப்படுத்துகிறது? (பகுதி 2) | பிரிவு 2

இந்த பிரிவில் ஷியாமலா இயேசு எப்படி அவருடைய உள்ளத்தை மாற்றினார் என்பதைப் பற்றி அதிகம் பகிர்ந்துக் கொள்ள இருக்கிறார், இந்த அனுபவத்தை நீங்கள் அனுபவிக்க விரும்பினால் ஒரு ஜெபத்துடன் முடிக்கலாம்.

ஆடியோ பதிப்பு: