பாடம் 19: தேவன் எப்படிப்பட்டவர்? (பரிசுத்தம் மற்றும் அன்பு ) | பிரிவு 1

இந்த பிரிவில், சுந்தரும் ஷியாமலாவும் வேதத்தில் ஜனங்கள் அவருடைய பரிசுத்தத்தை சந்தித்தபோது அது எப்படியாக இருந்தது என்றும் தேவன் பரிசுத்தமாக இருப்பதற்கு என்ன அர்த்தம் என்பதை ஆராய்கிறார்கள்.

 

 

ஆடியோ பதிப்பு: