பாடம் 19: தேவன் எப்படிப்பட்டவர்? (பரிசுத்தம் மற்றும் அன்பு ) | பிரிவு 2

இந்த பிரிவில் சுந்தர் மற்றும் ஷியாமலா ஆகியோர் தேவனின் பரிசுத்தத்தை, சமாதானத்தை விட்டுக்கொடுக்காமல் நிபந்தனை இல்லாமல் பாவிகளை நேசிக்க முடியும் என்பதை விளக்குகிறார்கள்.

 

 

ஆடியோ பதிப்பு: