பாடம் 17: நான் எப்படி சோதனையை மேற்கொள்ள முடியும்? | பிரிவு 2

இந்த பிரிவில், சுந்தர் மற்றும் ஷியாமலா அவர்கள் தங்களதுசொந்த வாழ்க்கையில் சோதனையை கடக்க உதவிய சிலநடைமுறை உத்திகளை பகிர்ந்து கொள்கின்றனர்.

 

 

ஆடியோ பதிப்பு: