பாடம் 16: கிறிஸ்துவில் என் விசுவாசத்தை எப்படி நான் பகிர்ந்து கொள்ளமுடியும்? (பகுதி 2) | பிரிவு 1

இந்தபிரிவில், சுந்தர் மற்றும் ஷியாமலா அவர்கள், ஜனங்கள் சுவிசேஷத்தை நிராகரிக்கும் போதுஇடைவிடாமல் ஜெபிப்பதின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி விவாதிக்கின்றார்கள்.

 

 

ஆடியோ பதிப்பு: