பாடம் 15: கிறிஸ்துவில் என் விசுவாசத்தை எவ்வாறு நான் பகிர்ந்துகொள்ள முடியும்? (பகுதி 1) | பிரிவு 2

இந்த பிரிவில், சுந்தர் மற்றும் ஷியாமலா ஆகியோர் இயேசுவைப் பற்றி மற்றவர்களுக்கு நாம் சொல்ல வேண்டிய விதத்தைப் பற்றி விவாதித்தார்கள்.

 

 

ஆடியோ பதிப்பு: