பாடம் 11: என் வாழ்க்கையை வேதம் எப்படி மாற்ற முடியும்? | பிரிவு1

இந்த பிரிவில், சுந்தர் மற்றும் ஷ்யாமளா வேதத்தை எப்படி படிக்க கற்றுக் கொள்வது என்கிற அணுகுமுறை பற்றி விவாதிக்கிறார்கள் .

ஆடியோ பதிப்பு: