அமர்வு 14: ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளுக்கும் இயேசுவின் சிறந்த ஊழியம் என்ன? | பிரிவு 1

இந்த பிரிவில், சுந்தர் மற்றும் ஷியாமலா ஆகியோர் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளுக்கும் தேவன் கொடுத்திருக்கும் வேலையைப் பற்றி விவாதித்திருக்கிறார்கள், அதில் நீங்கள் எவ்வாறு பங்கு வேண்டும் என்பதற்கு அவர் ஒரு சிறப்புப் பாத்திரத்தை வைத்திருக்கிறார்.

ஆடியோ பதிப்பு: