சேர்ந்துள்ள

என்னை பின்பற்றுங்கள்: இயேசுவோடு கூட நடந்து சந்தோஷத்தை அனுபவியுங்கள்